תנאי הזמנת מוצרים

תנאי הזמנת מוצרים

 

כללי

התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי ההזמנה") חלים על הזמנת המוצרים המופיעים באתר   www.thephotohouse.co.il (להלן, בהתאמה: "המוצרים" ו- "האתר").

הנך מתבקש לקרוא את תנאי ההזמנה בעיון לפני ביצוע הזמנה של מוצר מהאתר. כל המזמין מוצר באתר, בעצם ביצוע ההזמנה, מביע הסכמתו לתנאי ההזמנה. הינך נדרש להסכים לתנאי ההזמנה, לפני השלמת ההזמנה, על ידי לחיצה על הכפתור "אני מסכים" בסיום הליך ההזמנה. אם אינך מסכים לתנאי ההזמנה שלהלן, לא תוכל להזמין מוצרים באתר.

ביצוע הזמנה

בעצם הזמנת מוצרים באתר, הינך מאשר כי אתה כשיר להתקשר ביחסים חוזיים מחייבים וכי מלאו לך 16 שנים.

בעת הזמנת מוצרים באתר תתבקש למסור פרטי התקשרות. הנך מתבקש למסור פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים או לא מלאים, אין האתר יכול להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו עקב מסירת פרטים מוטעים או לא מלאים, תחויב בתשלום דמי הטיפול והמשלוח.

לאחר ביצוע הזמנת מוצרים באתר, תקבל מן האתר דוא"ל המאשר כי הזמנתך הגיעה לידינו. אישור זה אין משמעו כי הזמנתך נתקבלה ואושרה. כל ההזמנות מותנות בהסכמה של האתר, ואנו נאשר הסכמה זו באמצעות דוא"ל המאשר כי המוצרים שהוזמנו נשלחו (להלן:"אישור המשלוח"). רק לאחר מסירת אישור המשלוח יושלם ההסכם בין הצדדים (להלן:"ההסכם").

ההסכם יתייחס אך ורק לאותם מוצרים אשר שילוחם אושר באישור המשלוח. אם הזמנת מוצרים נוספים שלא מפורטים באישור המשלוח, אזי אותם מוצרים לא יכללו בהסכם עד ששילוחם יאושר באמצעות הודעת דוא"ל נפרדת.

אנו שומרים על הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה, מכל סיבה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. כך למשל, אנו לא נאשר הזמנה עד לקבלת אישור מאת  חברת כרטיסי האשראי על ביצוע העסקה על שם המזמין.

 

נכונות המידע

אנו עושים כל מאמץ להציג את המוצרים המופיעים באתר בדיוק המירבי. יחד עם זאת, ייתכנו הבדלים בין המוצרים כפי שהם מוצגים באתר ובין המוצרים עצמם. בפרט, צבעי המוצרים כפי שהם נצפים על המסך תלויים בטיב המסך והגדרותיו. איננו יכולים להבטיח כי תצוגת צבעי המוצרים על גבי המסך תהא זהה לחלוטין לצבעי המוצרים במציאות. כמו כן תיתכן סטייה במידות המוצרים של עד 5%.

מחירים ותשלום

מחירי המוצרים הם המחירים שבתוקף בעת קבלת ההזמנה. אנו שואפים לדייק בהצגת מחירי המוצרים באתר. אולם, טעויות יכולות לקרות, וייתכן כי אילו מן המוצרים המופיעים באתר יתומחרו באופן שגוי. באופן רגיל אנו נוודא את נכונות מחירי המוצרים בעת קבלת ההזמנה וטרם ביצוע המשלוח, כך שאם בוצעה הזמנה הכוללת טעות במחיר, ההזמנה תבוטל והתשלום יושב במלואו. יחד עם זאת, איננו מתחייבים לספק מוצר במחיר שגוי המופיע באתר, אף לאחר מסירת אישור המשלוח, במקרה שהטעות במחיר היא ברורה מאליה וזיהוי המחיר בעת ביצוע ההזמנה כתמחור שגוי הוא סביר.

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

האתר מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ויזה,אמריקן אקספרס ומסטר קארד תקפים בלבד.

 

בנוסף, האתר מכבד תשלומים באמצעות PayPal.

משלוח

המחירים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

עלות המשלוח מחושבת בהתאם לאופן המשלוח (רגיל או אקספרס), משקל ההזמנה והיעד, לפי מחירון דואר ישראל.

זמני המשלוח המשוערים:

  • בישראל, דואר רגיל – 5 ימי עסקים.
  • בישראל, דואר אקספרס – 24 שעות.
  • לחו"ל, דואר אוויר – 21 ימי עסקים.
  • לחו"ל, דואר מהיר (EMS) – 3 ימי עסקים.

זמני המשלוח המשוערים הנקובים לעיל אינם כוללים את זמן הפקת המוצרים. צילומים, גלויות, פוסטרים, תדפיסים ומוצרים נוספים המיוצרים במיוחד עבור הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, דורשים זמן נוסף לצורך הפקתם. זמן הפקת המוצרים המשוער הוא עשרה ימי עסקים.

בכל מקרה, מועד אספקת המוצרים יימסר לך בהודעת אישור המשלוח.

האתר לא יהא אחראי לעיכובים באספקה הנובעים מאירועים שאינם בשליטתו.

מדיניות ביטול

מדיניות הביטול של הזמנת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981(להלן:"חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן קובע כך:

            (א)      ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

(1)  יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2)  קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

        (ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

(1)  יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

(2)  קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

בהתאם לאמור לעיל, אם ברצונך להחזיר מוצר, הינך רשאי לבטל את ההסכם, בכפוף לחריגים המנויים מטה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. על מנת לבטל את ההסכם עליך לפנות בכתב לכתובת  [email protected] וכן להשיב את המוצר לכתובת הבאה:

צלמניה פרי-אור

רח' טשרניחובסקי 5

תל אביב, 63291

ישראל

התשלום עבור המוצר יוחזר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, להוציא את עלות משלוח המוצר. הינך אחראי להשיב את המוצר במצב זהה לזה שבו סופק המוצר, על חשבונך. מחובתך לדאוג לשלמות המוצר בזמן שהוא ברשותך. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו בידי הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שניזוק ו/או שאריזתו הושחתה, כפופה לזכות האתר לתבוע את נזקיו בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, בלתי משומש.

חריגים לזכות לביטול הזמנה:

  • הזמנה של צילומים, גלויות, פוסטרים, תדפיסים ומוצרים נוספים המיוצרים במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, ואינם מוחזקים במלאי, אינה ניתנת לביטול.
  • הזמנה של טובין פסידים, העלולים להתקלקל או להינזק עד החזרתם, אינה ניתנת לביטול.
  • הזמנה של טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית, אינה ניתנת לביטול.

מדיניות החזרת מוצרים פגומים

כל המוצרים נבדקים ונארזים בקפידה באריזתם המקורית לפני המשלוח. אם הגיע המוצר ללקוח כשהוא פגום או שונה מן המוצר שהוזמן, יש לצלם את המוצר הפגום, ולפנות מיד וללא דיחוי באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected] .

בהתאם לקבוע בסעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, אם קיבלת מוצר פגום, הינך רשאי לבטל את ההסכם בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר הפגום. במקרה כזה התשלום עבור המוצר יוחזר לך במלואו.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים במוצרים, כולל צילומים, טקסטים וגרפיקה המופיעים על גבי המוצרים, הינם בבעלות הצלמניה פרי-אור.

בעצם הזמנת מוצר מן האתר, הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בצילומים, טקסטים וגרפיקה המופיעים על גבי המוצרים, כולם או חלקם - כולל העתקה, הדפסה, הורדה, שכפול, העמדה לרשות הציבור או עשיית יצירה נגזרת - בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר. הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת ההתחייבות שלעיל.

מכסי ייבוא

אם הינך מזמין מוצרים מן האתר למשלוח מחוץ לישראל, אתה עלול להתחייב במכסים ובמסים אחרים המוטלים על מוצרים עם הגיעם ליעדם. הינך אחראי לתשלום כל מכסי הייבוא והמסים, אין לנו כל שליטה על חיובים אלה ואיננו יכולים לאמוד את סכומם. אנא היוועץ במשרד המכס המקומי במדינת היעד לקבלת מידע נוסף לפני הזמנת מוצרים באתר.

תקשורת בכתב

על פי החוק נדרש כי חלק מן המידע שאנו מוסרים לך יהיה בכתב. כל אימת שהינך עושה שימוש באתר, אתה מסכים לכך כי התקשורת איתנו תהא בעיקרה אלקטרונית. אנו נתקשר עמך באמצעות דוא"ל או נספק לך מידע באמצעות העלאת הודעות לאתר. לצרכים חוזיים, הינך מסכים לאופן ההתקשרות האלקטרונית ומסכים כי כל ההסכמים, ההודעות והמידע שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני עונים על כל דרישה חוקית כי תקשורת כזו תיעשה בכתב.

הודעות

יש לשלוח הודעות לידי צלמניה פרי-אור באמצעות דוא"ל בכתובת [email protected] אנו רשאים לשלוח לך הודעות באמצעות האתר, דוא"ל או בדואר. הודעה תיחשב כהודעה שנמסרה מיד עם העלאתה לאתר, 24 שעות לאחר שליחת בדוא"ל ושלושה ימים לאחר מועד מסירת המכתב לבית הדואר.

ויתור והפרדת תנאים

אימימוש או אכיפת הזכויות או הסעדים העומדים לרשותנו, לא תהוונה ויתור על זכויות או סעדים אלה. היה ותניה כלשהי הכלולה בתנאי ההזמנה או בהסכם תימצא על ידי סמכות שיפוטית כשירה כבלתי תקפה, לא חוקית או לא ניתנת לאכיפה בכל שיעור, יש לפרש את התניה כתקפה, חוקית וניתנת לאכיפה בשיעור המירבי האפשרי, ונפרדת מן התניות האחרות אשר יישארו תקפות וללא שינוי

סמכות שיפוט

על הסכם לקניית מוצרים מהאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהסכם כזה או קשור בו תהא נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

יצירת קשר

אם יש לך שאלה או בקשה לגבי תנאי הזמנת המוצרים, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected]

תנאי ההזמנה עודכנו לאחרונה בתאריך 1 בספטמבר 2014 וניתנים לשינוי בכל עת ע"י בעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח תנאי ההזמנה כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.